KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên dịa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBNDthành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên dịa bàn Thành phốđể phòng chống dịch COVID-19